Đăng ký

Bài 4 trang 79 SGK Địa lí 6

Đề bài

Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lóp đất?

Hướng dẫn giải

Độ phì của đất cao hay thấp tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên và con người trong việc canh tác.

Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã tiến hành các biện pháp như: cày sâu, bừa kĩ, bón phân, tưới nước, thau chua, rửa mặn... nhằm làm tăng độ phì cho đất. Nhờ vậy, năng suất cây trồng ngày càng cao. Vì thế vai trò của con người rất quan trọng.