Đăng ký

Bài 4 trang 7 SGK Hình học 10

Đề bài

Cho lục giác đều \(ABCDEF\) có tâm \(O.\)

a) Tìm các vecto khác \(\overrightarrow{0}\)và cùng phương với \(\overrightarrow{OA}.\)

b) Tìm các véc tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow{AB}.\)

Hướng dẫn giải

+) Hai vecto được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

+) Hai vecto cùng phương thì chúng chỉ có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

+) Hai vecto bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.

Lời giải chi tiết

a) Các vec tơ cùng phương với vectơ  \(\overrightarrow{OA}\):

\(\overrightarrow{BC}\); \(\overrightarrow{CB}\); \(\overrightarrow{EF}\); \(\overrightarrow{FE}\); \(\overrightarrow{DO}\); \(\overrightarrow{OD}\); \(\overrightarrow{DA}\); \(\overrightarrow{AD}\) và \(\overrightarrow{AO}.\)

b) Các véc tơ bằng véctơ \(\overrightarrow{AB}\): \(\overrightarrow{ED}\); \(\overrightarrow{FO}\); \(\overrightarrow{OC}\).