Đăng ký

Bài 3 trang 37 SGK Địa lí 9

Đề bài

Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002.

Hướng dẫn giải

- Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ đường.

Lời giải chi tiết

Vẽ biểu đồ: