Đăng ký

Bài 3 trang 112 SGK Sinh 12

Đề bài

Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.

Hướng dẫn giải
chi tiết