Đăng ký

Bài 3 trang 10 SGK Địa lí 9

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Bảng 2.3. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của dân số nước ta, thời kì 1979 - 1999 (%)

- Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét.

- Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta thời kì 1979 -1999.

Hướng dẫn giải

- Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu (công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên)

- Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ đường.

Lời giải chi tiết

* Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét.

B1. Tính toán xử lí số liệu:

* Nhận xét:

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên nước ta giai đoạn 1979 -1999 giảm nhanh từ 2,53% xuống còn 1,43% (giảm 1,1%)

* Vẽ biểu đồ:

B1. Nhận dạng biểu đồ:

- Sử dụng kĩ năng nhận dạng biểu đồ, lựa chọn biểu đồ đường thể hiện tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô, khoảng giữa hai đường là tỉ lệ gia tăng tự nhiên.

B2. Vẽ biểu đồ

            Biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta thời kì 1979 -1999.

shoppe