Đăng ký

Bài 3 phần V trang 131 SGK Sinh học 10

Đề bài

Cho sơ đồ sau:

Hãy cho ví dụ minh hoạ từng loại miễn dịch (1), (2).

Hướng dẫn giải

- Miễn dịch thể dịch (1): các kháng thể (Ig) chuyển dịch trong dịch thể hoặc nằm trên màng tê bào chất của tê bào limphô,...

- Miễn dịch tế bào (2): nhờ các tế bào thực bào, tế bào tìm diệt,..

shoppe