Đăng ký

Bài 2 phần II trang 130 SGK Sinh học 10

Đề bài

Em hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng nhóm vi sinh vật trong bảng:

Hướng dẫn giải

 

shoppe