Đăng ký

Bài 1 phần I trang 129 SGK Sinh học 10

Đề bài

Hướng dẫn giải

1. quang tự dưỡng

2. quang dị dưỡng

3. hóa tự dưỡng

4. hóa dị dưỡng

shoppe