Đăng ký

Bài 2 trang 239 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 2. Có thể dùng dung dịch nước vôi trong để phân biệt 2 khí \(C{O_2}\) và \(SO_2\) được không ?Tại sao?

Hướng dẫn giải

Không thể dùng dung dịch nước vôi trong để nhận biết hai khí  \(C{O_2}\) và \(SO_2\) vì cả hai cùng tạo kết tủa màu trắng. 

\(\eqalign{
& C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{{\rm{O}}_3} \downarrow + {H_2}O. \cr
& S{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaS{O_3} \downarrow + {H_2}O. \cr} \)