Đăng ký

Bài 1 trang 239 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 1. Khí CO2 có lẫn tạp chất là khí HCl. Để loại trừ tạp chất HCl đó nên cho khí CO2 đi qua dung dịch nào sau đây là tốt nhất?

A. Dung dịch NaOH dư

B. Dung dịch NaHCO3 bão hòa dư

C. Dung dịch Na2CO3

D. Dung dịch AgNO3 dư.

Hướng dẫn giải

+ Đáp án A. dung dịch NaOH hấp thụ cả CO2 và HCl nên không dùng được.

+ Đáp án B , NaHCO3 HCl , nên loại bỏ được HCl thu được CO2

\(NaHC{O_3} + HCl \to NaCl + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

+ Đáp án C, Na2CO3 dư hấp thụ cả HCl và CO2 nên không dùng được.

\(\eqalign{
& N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + C{O_2} \uparrow + {H_2}O. \cr
& N{a_2}C{O_3} + C{O_2} + {H_2}O \to 2NaHC{O_3}. \cr} \) 

+ Đáp án D, AgNO3 hấp thụ HCl , nên loại bỏ được HCl thu CO2 .Tuy nhiên nên nhớ rằng kết tủa AgCl tan một phần rất nhỏ trong HNO3.

 \(AgN{O_3} + HCl \to AgCl \downarrow  + HN{O_{3.}}\)

Mặt khác  AgNOrất đắt tiền nên không nên dùng

Vậy chọn B là tốt nhất