Đăng ký

Bài 2 trang 202 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 2. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng các oxit sắt (II) là oxit bazơ, các hidroxit sắt (II) là bazơ (viết phương trình hóa học).

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{
& FeO + 2HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow FeC{l_2} + {H_2}O \cr
& Fe{(OH)_2} + 2HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow FeC{l_2} + 2{H_2}O \cr} \)