Đăng ký

Bài 1 trang 202 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 1

a) Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là gì? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho điều đã khẳng định (viết phương trình hóa học).

b) Tính chất hóa học chung cho hợp chất sắt (III) là gì? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho điều đã khẳng định (viết phương trình hóa học).

Hướng dẫn giải

a) Hợp chất sắt (II) vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa.

+) \(F{e^{2 + }}\) thể hiện tính khử \((F{e^{2 + }} - 1e \to F{e^{3 + }})\)

\(\eqalign{
& 2FeC{l_2} + C{l_2}\buildrel {t_{}^0} \over
\longrightarrow 2FeC{l_3}. \cr
& 10FeS{O_4} + 2KMn{O_4} + 8{H_2}S{O_4}\buildrel {} \over
\longrightarrow 5F{e_2}{(S{O_4})_3} + {K_2}S{O_4} + 2MnS{O_4} + 8{H_2}O. \cr
& 4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O\buildrel {} \over
\longrightarrow 4Fe{(OH)_3}. \cr} \)

+) \(F{e^{2 + }}\) thể hiện tính oxi hóa \((F{e^{2 + }} + 2e \to F{e^0})\)

\(\eqalign{
& FeO + {H_2}\buildrel {t_{}^0} \over
\longrightarrow Fe + {H_2}O \cr
& Mg + FeS{O_4}\buildrel {} \over
\longrightarrow MgS{O_4} + Fe \downarrow \cr} \)

b) Hợp chất sắt (III) thể hiện tính oxi hóa.

\(\eqalign{
& Mg + 2Fe_{}^{3 + }\buildrel {} \over
\longrightarrow 2Fe_{}^{2 + } + Mg_{}^{2 + }; \cr
& Mg_\text{dư}^{} + Fe_{}^{2 + }\buildrel {} \over
\longrightarrow Fe + Mg_{}^{2 + } \cr} \)