Đăng ký

Bài 2 trang 177 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Có 2 bình riêng biệt đựng các khí \(CO_2\) và \(SO_2\). Hãy trình bày cách nhận biết từng khí. Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Rót vào mỗi bình vài ml nước brom rồi lắc, bình nào nowcs brom bị nhạt màu là bình chứa khí \(SO_2\).

\(SO_2+Br_2+2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HBr\)

Khí \(CO_2\) không có phản ứng với nước brom