Đăng ký

Bài 1 trang 177 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt hai khí \(CO_2\) và \(SO_2\) được không ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải

Không thể dùng nước vôi trong để phân biệt hai  khí \(CO_2\) và \(SO_2\) vì đều tạo ra kết tủa trắng \(CaCO_3\)\(CaSO_3\), các kết tủa này tan trong các axit mạnh

\(Ca(OH)_2+ CO_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow +H_2O\)

                                 (trắng)

\(Ca(OH)_2+SO_2\rightarrow CaSO_3\downarrow + H_2O\)

                                 (trắng)

shoppe