Đăng ký

Bài 2 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Câu nào sau đây mô tả đúng sự biến đổi tính chất của các kim loại kiềm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

A. Bán kính nguyên tử giảm dần

B. Nhiệt độ nóng chảy tăng dần

C. Năng lượng ion hóa \({I_1}\) của nguyên tử giảm dần

D. Khối lượng riêng của đơn chất giảm dần

Hướng dẫn giải

Chọn C

shoppe