Đăng ký

Bài 2 trang 133 SGK Toán 4

Đề bài

Rút gọn rồi tính:

a) \({2 \over 6} \times {7 \over 5}\)                   b) \({{11} \over 9} \times {5 \over {10}}\)                          c) \({3 \over 9} \times {6 \over 8}\)

Hướng dẫn giải

a) \({2 \over 6} \times {7 \over 5} = {1 \over 3} \times {7 \over 5} = {{1 \times 7} \over {3 \times 5}} = {7 \over {15}}\)

b) \({{11} \over 9} \times {5 \over {10}} = {{11} \over 9} \times {1 \over 2} = {{11 \times 1} \over {9 \times 2}} = {{11} \over {18}}\)

c) \({3 \over 9} \times {6 \over 8} = {1 \over 3} \times {3 \over 4} = {{1 \times 3} \over {3 \times 4}} = {1 \over 4}\)

shoppe