Đăng ký

Bài 2 trang 124 SGK Địa lí 9

Đề bài

Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ và các bài 31,32,33, hãy cho biết:

a) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng?

b) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nhiều lao động?

c) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kĩ thuật cao?

d) Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước?

Hướng dẫn giải

a) Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng là: Khai thác nhiên liệu, điện, chế biến lương thực thực phẩm.

b) Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động: Công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm.

c) Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao: Cơ khí -điện tử, khai thác nhiên liệu, hóa chất.

d) Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước: 

- Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng công nghiệp cao nhất so với các vùng trong cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp của cả nước, tăng trưởng GDP các ngành kinh tế.

- Cung cấp phần lớn nguồn hàng tiêu dùng và xuất khẩu, mang lại nguồn ngoai tệ lớn.

- Thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước (vùng chiếm trên 50% vốn đầu tư nước ngoài của cả nước).

⟹ Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta.

shoppe