Đăng ký

Bài 1 trang 25 SGK Toán 4

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = ... giây                             2 phút = ... giây                       

    60 giây = ... phút                           7 phút = ... giây

    \(\frac{1}{3}\) phút = ... giây                           1 phút 8 giây = ... giây

 b) 1 thế kỉ = ...năm                           5 thế kỉ =...năm                       

     100 năm = .....thế kỉ                     9 thế kỉ =....năm                      

     \(\frac{1}{2}\) thế kỉ = ...năm                           \(\frac{1}{5}\) thế kỉ = ....năm

Hướng dẫn giải

a) 1 phút = 60 giây                           2 phút = 120 giây                       

    60 giây = 1 phút                           7 phút = 420 giây

    \(\frac{1}{3}\) phút = 20 giây                          1 phút 8 giây = 68 giây

b) 1 thế kỉ = 100 năm                        5 thế kỉ =500 năm                       

     100 năm = 1 thế kỉ                       9 thế kỉ = 900 năm                       

    \(\frac{1}{2}\) thế kỉ = 50 năm                         \(\frac{1}{5}\) thế kỉ = 20 năm

shoppe