Đăng ký

Bài 1 trang 171 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Tìm vi phân của các hàm số sau:

a) \(y = \frac{\sqrt{x}}{a+b}\) (\(a, b\) là hằng số);

b) \(y = (x^2+ 4x + 1)(x^2- \sqrt x)\).

Hướng dẫn giải

Sử dụng công thức tính vi phân: \(dy = df\left( x \right) = f'\left( x \right)dx\)

Lời giải chi tiết

shoppe