Đăng ký

Bài 1, 2 trang 13 SGK Toán 4

Đề bài

1. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

9999 ... 10 000                                                       653 211 .... 653 211

99 999 ... 100 000                                                  43 256 ... 432 510

726 585 ... 557 652                                                845 713 ... 854 713

2. Tìm số lớn nhất trong các số sau:

59 876; 651 321; 499 873; 902 011.

Hướng dẫn giải

1. 9999 < 10 000                                                    653 211= 653 211

99 999 < 100 000                                                   43 256 < 432 510

726 585 > 557 652                                                 845 713 < 854 713

2. Ta có: 59 876 < 499 873 < 651 321 < 902 011.

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 902 011.

shoppe