Giải chi tiết bài tập Khoa học tự nhiên 6 mới Kết nối tri thức

Chương 3: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu,, lương thực - thực phẩm thông dụng

Chương 4: Hỗn hợp. Tách chất ra khỏi hỗn hợp