Đăng ký

Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân

Tổng n số hạng đầu tiên:

        \(S_n = u_1 + u_2 +.... +u_n = u_1\dfrac{1-q^n}{1-q} (q \neq 1)\)

Nếu -1 < q < 1 (\(\vert{q}\vert <1\))  thì \(\lim_{n\rightarrow \infty }S_n = \dfrac{u_1}{1-q}\)