Số hạng thứ n của cấp số nhân

Hướng dẫn giải

Số hạng thứ n:

\(u_n = u_1.q^{n - 1}\)

Có thể bạn quan tâm