Đăng ký

Định nghĩa cấp số nhân

   Dãy số \(U_1, U_2,..., U_n,....\) gọi là một cấp số nhân có công bội q nếu \(u_k = u_{k +1}.q\)