Đăng ký

Tổng hợp hai dao động

Dao động tổng hợp:      

            \(A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2 \cos \Delta \varphi\)

Pha ban đầu:

            \(\tan \varphi=\dfrac{A_1 \sin \varphi_1+A_2 \sin\varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1+ A_2 \cos \varphi_2}\)

\(\begin{vmatrix}A_1-A_2\end{vmatrix} \leq A \leq A_1+A_2\)

Hai dao động cùng pha:         \(\Delta \varphi=2k\pi \leftrightarrow A=A_1+A_2\)

Hai dao động ngược pha:      \(\Delta \varphi=(2k+1)\pi \leftrightarrow A=\begin{vmatrix}A_1-A_2\end{vmatrix}\)

Hai dao động vuông pha:       \(\Delta \varphi=(2k+1) \dfrac{\pi}{2} \leftrightarrow A=\sqrt{A_1^2+A_2^2}\)

Con lắc va chạm

Dao động tắt dần, cưỡng bức

Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe