Đăng ký

Con lắc va chạm

- Công thức va chạm: vât  \(m_0\) chuyển động với  \(v_0\) đến va chạm vật  \(m\)

    +) Va chạm mềm: 

                \(v=\dfrac{m_0v_0}{m+m_0}\)    và    \(\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m+m_0}}\)

     +) Va chạm đàn hồi xuyên tâm:

               \(\left\{\begin{matrix}v=\dfrac{m_0v_0}{m+m_0}\\ v'=\dfrac{m_0-m}{m+m_0}v_0\end{matrix}\right.\)  và   \(\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}\)

Dao động tắt dần, cưỡng bức

Tổng hợp công thức vật lí 10,11,12