Đăng ký

Dao động tắt dần, cưỡng bức

+) Độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ:         

               \(\Delta A=\dfrac{4F}{k}\)

+) Quang đường vật đi cho đến khi dừng lại: 

               \(S=\dfrac{kA_0^2}{2F}\)

+) Số lần dao động được cho đến khi dừng lại:

               \(N=\dfrac{A_0}{\Delta A}; n=2N\)    (n là số lần vật đi qua VTCB)

+) Thời gian vật dao động cho đến khi dừng lại:

               \(\Delta t=NT\) 

+)            \(\left\{\begin{matrix}v_{max}=\omega(A-x)\\ x_0=\dfrac{F}{k}\end{matrix}\right.\)

Công thức tính con lắc vật lý

Tổng hợp tất cả công thức vật lý THPT

Có thể bạn quan tâm