Đăng ký

Tổng hợp đầy đủ tất cả công thức euler mà học sinh không nên bỏ qua

\(e^{ix}=cos x+i sinx\)

 1. \(e^{i\pi}= cos \pi + i sin \pi\)

     \(e^{i\pi}= -1 + i . 0\)

     \(e^{i\pi}= -1 \)

     \(e^{i\pi}+1=0\)

2. \(r=\sqrt{3^2+4^2}=5\)

    \(x=tan^{-1}(\dfrac{4}{3}) = 0.927\)

    \(3+4i = 5 e^{0.927i}\)

3. \(e^z=e^{x+iy}=e^{x}(cos y +i siny)\)

shoppe