Đăng ký

Cách thức biểu diễn hình học số phức toán học học sinh cần nắm vững

Điểm M(a,b) biểu diễn số phức \(a+bi\)

\(r= OM=a+bi=\sqrt{a^2+b^2}: module\)

\(\varphi :\) argument của số phức

\(tan \varphi = \dfrac{b}{a}, cos \varphi= \dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\)

\(sin \varphi =\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\)

Dạng lượng giác của phân số

\(a + bi =r(cos \varphi + i sin\varphi)\)

\([r(cos \varphi + i sin \varphi)]^n=r^n(cos n \varphi + i sin n \varphi )\)

shoppe