Đăng ký

Tóm tắt văn bản nghị luận, trang 117 SGK Văn 11

323 từ Tóm tắt

1. Câu 1 trang 118 SGK

   Dựa vào nhan đề và phần mở đầu đã cho, có thể xác định chủ đề của văn bản là:

a) Sự đa dạng mà thống nhất của In-đô-nê-xi-a.

b) Xuân Diệu - nhà nghiên cứu, phê bình văn học.

2. Tìm hiểu và tóm tắt vãn bản Xin đừng lãng phí nước (SGK).

a)

- Vấn đề nghị luận là: sự lãng phí nước sạch.

- Đích của văn bản: xin đừng lãng phí nước, hãy tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý giá.

b) Các luận điểm của văn bản

- Nước là tài sản thường bị huỷ hoại, lãng phí nhiều nhất.

- Dân số tăng, nguồn nước cung cấp không đủ yêu cầu.

- Một số nước hiện đang thiếu nước, có sự tranh chấp về nguồn nước, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng.

c) Tóm tắt văn bản

   Hiện nay, nhiều quốc gia không có nguồn nước, nhiều nơi cũng đang xáy ra tranh chấp nguồn nước. Dân số tăng nhanh, công nghiệp phát triển làm cho nguồn nước bị ô nhiễm và nhân loại sẽ thiếu nước nghiêm trọng. Hãy bảo vệ nguồn nước, giữ gìn nước cho chúng ta và cho mai sau.

shoppe