Đăng ký

Tần số góc, biên độ góc con lắc đơn

Công thức tính tần số góc của con lắc đơn:

     \(\omega=\sqrt{\dfrac{g}{l}}\)   

Công thức tính tần số của con lắc đơn:

    \(f=\dfrac{1}{2 \pi} \sqrt{\dfrac{g}{l}}\)

Biên độ góc  \(\alpha_0\):

     \(\alpha_0=\dfrac{A}{l}\)

Chu kỳ con lắc đơn

Hệ thức độc lập con lắc đơn

Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào