Đăng ký

Hệ thức độc lập con lắc đơn

Ta có các hệ thức độc lập sau:

             \(x=s=l \alpha\)              \(S_0=l \alpha_0\)

             \(S_0^2=s^2+\dfrac{v^2} {\omega^2}\)        \(S_0^2=\dfrac{a^2}{ \omega^4}+\dfrac{v^2}{ \omega^2}\)

Lực căng dây của con lắc đơn

Năng lượng của con lắc đơn

Tổng hợp tất cả công thức vật lý THPT

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào