Đăng ký

Chu kỳ con lắc đơn

Công thức tính chu kỳ của con lắc đơn được tính như sau:

           \(T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}\)

+) Treo vật  \(l_1+l_2\)

\(T=\sqrt{T_1^2+T_2^2}\)        \(\dfrac{1}{f^2}=\dfrac{1}{f_1^2}+\dfrac{1}{f_2^2}\)

+) Treo vật  \(l_1-l_2\)

\(T=\sqrt{\begin{vmatrix} T_1^2-T_2^2 \end{vmatrix}}\)     \(\dfrac{1}{f^2}=\dfrac{1}{f_1^2}-\dfrac{1}{f_2^2}\)

             \(l_2=l_1 \pm \Delta l\)

Hệ thức độc lập con lắc đơn

Lực căng dây của con lắc đơn

Tổng hợp tất cả công thức vật lý 11

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe