Đăng ký

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

505 từ Soạn bài

1.Các phương tiện diễn đạt

   -Về từ ngữ.

   -Về nhữ pháp.

   - Về biện pháp tu từ.

2. Đặc trưng của phong cách nghệ thuật

   - Tính công khai về quan điểm chính trị.

   - Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận.

   - Tính truyền cảm và thuyết phục.

Câu 1 (trang 108 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

   - Biện pháp tu từ được sử dụng:

   - Điệp ngữ kết hợp với điệp câu: Ai có... dùng...

   - Liệt kê ngắn: gươm, cuốc, thuổng, gậy gộc...

   - Ngắt đoạn câu (nhịp điệu) phối hợp với các phép tu từ tạo cho đoạn văn có giọng điệu dứt khoát và mạnh mẽ.

Câu 2 (trang 108 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

a, Xác định luận cứ: Thanh niên ở bất cứ thời điểm nào cũng mang sứ mệnh ghánh gác nhiệm vụ quan trọng của đất nước, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa hiện nay.

b, Các luận chứng:

   - Thế hệ thanh niên trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.

   - Thế hệ thanh niên ngày nay trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, hòa nhập quốc tế.

c, Kết luận: Thanh niên phải phân đấu học tập, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Câu 3 (trang 108 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Gợi ý:

* Lòng yêu nước có thể được giáo dục từ truyền thống, nó bắt nguồn từ những tình cảm nhó bé, gần gũi nhất đối với mỗi người.

   -Yêu người thân: ông bà, Cha mẹ, anh chị em

   -Yêu làng quê...

* Từ những tình cảm cụ thể lòng yêu nước được hình thành và trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng, gần gũi đối với mỗi con người.

* Yêu nước cần phải gắn với xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong công cuộc nước ta đang trong quá trình đổi mới hiện nay.

shoppe