Đăng ký

Công thức ném ngang

Công thức ném ngang: ( \(t_h\): thời gian chạm đất;  \(v_h\); vận tốc chạm đất)

         \(v_x=v_0\)          \(v_y=-gt\)

         \(x=v_0t\)          \(y=h-\dfrac{1}{2}gt^2\)

         \(h=0 \Rightarrow t_h=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}\)

         \(v_h=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{v_0^2+(gt)^2}\)