Đăng ký

Một số kiến thức bổ sung

  • Thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là  \(\dfrac{T}{2}\)
  • Thời gian giữa 3 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là  \(T\)
  • Hai điểm gần nhất dao dộng cùng pha, ngược pha, vuông pha cách nhau lần lượt là  \(\lambda, \dfrac{\lambda}{2},\dfrac{\lambda}{4}\)
  • Hai điểm gần nhất dao động với biên độ cực đại cách nhau  \(\dfrac{\lambda}{2}\)