Đăng ký

Các loại sóng âm

  • Họa âm bậc n có tần số:  \(f_n=nf_1\)
  • Họa âm liên tiếp hơn kém nhau  \(f'\):  \(f_n-f_{n-1}=f'\) với  \(f_1\) là học âm cơ bản
  • Độ cao gắn liền với tần số, độ to gắn liền với mức cường độ âm, âm sắc gắn liền với đồ thị sóng âm
  • Hạ âm  \(<16Hz\)
  • Âm nghe được  \(16Hz \leq f \leq 20kHz\)
  • Siêu âm  \(\geq 20kHz\)