Đăng ký

Công thức về sóng âm

+) Cường độ âm có công thức như sau: 

          \(I=\dfrac{W}{St}=\dfrac{P}{4\pi R^2}( W/m^2)\)

+) Mức cường độ âm có công thức như sau:

          \(L=10 log\dfrac{I}{I_0}(dB)=log\dfrac{I}{I_0}(B)\)

          Với    \(I_0=10^{-12} W/m^2\)

Nếu  \(I \uparrow\) hay  \(\downarrow\)  \(10^n\) lần thì  \(L \uparrow\) hay  \(\downarrow\) n lần

Nếu  \(I \uparrow\) hay  \(\downarrow\) n lần thì  \(L \uparrow\) hay  \(\downarrow\)  \(log(k)\) lần