Đăng ký

Lực từ lên một điện tích di động-Lực lo-ren-xơ

Công thức tính lực từ lên một điện tích di động Lực lo-ren-xơ: (\(v\): vận tốc của điện tích  \((m/s)\))

          \(\alpha=(\vec B,\vec v)\)

         \(f=\left | q \right | vB \sin \alpha\)