Đăng ký

Công thức tính từ trường

+) Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng: ( \(r\): bán kính tiết diện của dây dẫn thẳng \((m)\))

               \(B=2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

+) Từ trường trong ống dây dẫn: ( \(n\): số vòng trên mỗi mét chiều dài của ống)

               \(B=4\pi 10^{-7}nI\)