Đăng ký

Công thức tính lực tác động lên dây dẫn

Lực tác động lên 1 dây dẫn mang dòng điện được tính theo công thức sau:

\(I\): cường độ dòng điện \((A)\);  \(l\): chiều dài dây dẫn \((m)\))

              \(F=BIl \sin \alpha\)