Đăng ký

Lực hồi phục con lắc lò xo

Ta có công thức tính lực hồi phục của con lắc lò xo như sau:

                   \(F_{hp}=F_{kv}=-kx\)

                 \(\left\{\begin{matrix}F_{hp max}=kA\\ F_{hp min}=-kA\end{matrix}\right.\)

Chiều dài con lắc lò xo

Tần số góc con lắc lò xo

Tổng hợp công thức vật lí 10,11,12

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào