Đăng ký

Chiều dài con lắc lò xo

Ta có các công thức về chiều dài cực đại, cực tiểu của con lắc lò xo như sau:

                  \(\begin{Bmatrix}l_{max}=l_{cb}+A\\ l_{min}=l_{cb}-A\\ l_{cb}=l_0+\Delta l_0\end{Bmatrix}\Rightarrow\left\{\begin{matrix}l_{cb}=\dfrac{l_{max}+l_{min}}{2}\\ A=\dfrac{l_{max}-l_{min}}{2}\end{matrix}\right.\)

Tần số góc con lắc lò xo

Công thức tính ghép lò xo nối tiếp - song song

Tổng hợp tất cả công thức vật lý THPT

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe