Đăng ký

Công thức tính lực hấp dẫn

Lực hấp dẫn: (\(m_1,m_2\): khối lượng của các vật;  \(r\): khoảng cách giữa hai vật;  \(G\): hằng số hấp dẫn)

                  \(F=G \dfrac{m_1m_2}{r^2}\)   \((N)\)

                  \(G=6.67 * 10^{-11}Nm^2/kg^2\)