Đăng ký

Công thức tính lực hấp dẫn của Trái Đất

Lực hấp dẫn của Trái Đất:  (\(M\): khối lượng Trái Đất;  \(m\): khối lượng của vật ;  \(R\): bán kính Trái Đất;  \(h\): độ cao so với mặt đất)

              \(F=G \dfrac{Mm}{(R+h)^2}\)

              \(M \approx 6*10^{24} kg\)       \(R \approx 6371* 10^3 m\)