Đăng ký

Lực căng dây của con lắc đơn

Công thức lực căng dây của con lắc đơn được tính như sau:

             \(\tau=mg(3 \cos \alpha- 2 \cos \alpha_0)\)

Công thức lực căng dây lớn nhất của con lắc đơn được tính như sau:

             \(\tau=mg(3-2 \cos \alpha_0)\)

Công thức lực căng dây nhỏ nhất của con lắc đơn được tính như sau:

             \(\tau=mg \cos\alpha_0\)

Nếu      \(\alpha \leq 10^0 :\left\{\begin{matrix}v_{max}= \alpha_0 \sqrt{gl}\\ \tau_{max}=mg(1+ \alpha_0^2)\\ \tau_{min}=mg(1-\dfrac{1}{2} \alpha_0^2)\end{matrix}\right.\)

Năng lượng của con lắc đơn

Chu kỳ con lắc đơn ở độ cao

Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12

Tham khảo >>> Tổng hợp toàn bộ công thức nhanh công phá Toán 12

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào