Đăng ký

Khoảng cách từ tia tím đến tia đỏ

Khoảng cách từ tia tím đến tia đỏ trên màng đặt cách đỉnh lăng kính 1 khoảng L:

             \(d=L.A(n_{tím}-n_{đỏ})\)