Đăng ký

Độ dài của vệt sáng tạo bởi đáy bể

Độ dài của vệt sáng tạo bởi đáy bể được tính theo công thức sau:

            \(l=h(\tan r_đ-\tan r_t)\)