Đăng ký

Các góc của hiện tượng tán sắc ánh sáng

\(n_đ < n_t\) ;  \((v, \lambda,r)_{đỏ}> (v,\lambda,r)_{tím}\)

Đỏ,da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím

      - Tại  \(I\):  \(\sin i_1=n \sin r_1\)

      - Tại  \(K\):  \(\sin i_2=n \sin r_2\)

+) Góc chiết quang:   \(A=r_1+r_2\)

+) Góc lệch:   \(D=i_1+i_2-A\)

+) Nếu góc chiết quang A và góc tới nhỏ ta có:

          \(i_1 \simeq nr_1\)      \(i_2 \simeq nr_2\)

         \(A=r_1+r_2\) 

         \(D=A(n-1)\)          \(D_{min}=2i_1-A \Leftrightarrow i_1=i_2 \Leftrightarrow r_1=r_2=\dfrac{A}{2}\)

          \(n \sin \dfrac{A}{2}=\sin \begin{pmatrix} \dfrac{D_{min}+A}{2}\\ \end{pmatrix}\)

+) Góc hợp bởi hai tia sáng khi ló ra khỏi lăng kính với góc chiết quang A nhỏ:

         \(\Delta D=A(n_1-n_2)\)