Đăng ký

Giải bài 6 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống

Giải bài 6 trang 38 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{x^5-1}{x^2-1}=\dfrac{x^5-1}{(x-1)(x+1)}\)

\(\dfrac{(x^5-1):(x-1)}{(x-1)(x+1):(x-1)}\) = \(\dfrac{x^4+x^3+x^2+x+1}{x+1}\)

Vậy đa thức cần điền vào chỗ trống là : \(x^4+x^3+x^2+x+1\)

shoppe